Garantie overzicht

De garantie omvat:

 • Een jaar (1) garantie na aflevering, zijnde de in ontvangst name van de bestelde apparatuur;
 • naar de keuze van Repromat: de verkochte apparatuur te (laten) herstellen of, het gebrekkige onderdeel te (laten) vervangen door al of niet nieuwe, onderdelen;
 • Herstelmogelijkheid waarbij, ter keuze van Repromat,  de klant zelf, Repromat of door een door Repromat goedgekeurde leverancier voor herstel kan worden gezorgd. Indien Repromat voor herstel door haar zelf kiest, worden de alle hierbij horende kosten, met uitzondering van voorrijkosten, vergoed. Indien Repromat de herstelwerkzaamheden door de door haar goedgekeurde leverancier laat verrichten, is overeenkomstige vergoeding van toepassing. De responsetijd bedraagt 3 werkdagen.
 • Geen verlenging door enige reparatie;
 • Garantie op ondeugdelijk installatie op apparatuur;

 

De garantie vervalt:

 • indien het defect niet schriftelijk wordt gemeld binnen 10 werkdagen nadat het werd ontdekt;
 • Een zichtbaar gebrek niet binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk wordt gemeld;
 • Indien:
 • sprake is geweest van reguliere slijtage, ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van de producten dan wel aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door Afnemer;
 • bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld of geschikt is of bij overmatig gebruik, alsmede bij het gebruik van materialen welke niet aan de specificaties voldoen dan wel indien het product is gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
 • Afnemer niet tijdig en op correcte wijze zijn klacht kenbaar heeft gemaakt aan Repromat;
 • voor zover het gebrek veroorzaakt is door op het product van buitenaf inwerkende oorzaken (bijvoorbeeld bliksemschade, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen) waaronder begrepen storingen in telefoonverbindingen, internetverbinding en soortgelijke connecties;
 • indien door Afnemer geen aankoopfactuur kan worden overgelegd waarop het type en serienummer van het product is vermeld;
 • indien het product niet is voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer;
 • Na ommekomst van 12 maanden na levering;

 

Geen garantie voor de volgende producten:

 • verbruiksmaterialen, glasplaten, snoeren en verbindingskabels;
 • software;
 • dvd’s;
 • cd-rom’s;
 • toners ed

Aanvullende garantie bepalingen:
Voorts garandeert Repromat niet dat een geleverd product vrij is van virussen of fouten, en/of dat gebreken of onderbrekingen in de werkomgeving van Afnemer kunnen worden ontdekt, en/of dat producten functioneren in hardware –en/of softwarecombinaties zoals  uitgekozen door Afnemer.
Repromat verstrekt geen ‘eigen’ garantie ter zake door haar geleverde producten van derden. In deze gevallen geldt dat Repromat nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer is gehouden dan waarop Repromat aanspraak kan maken bij de desbetreffende derde. De werkuren, verplaatsingen en verbruiksproducten in geval van een onderhoud maken geen deel uit van de garantie. De garantie is slechts geldig op Nederlands grondgebied.

Indien producten worden geretourneerd aan Repromat, gebeurt dit voor eigen rekening en risico. De producten dienen voorts in de originele onbeschadigde verpakking te worden verstuurd. Repromat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies dan wel beschadiging van de producten gedurende een retourzending.