Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van Repromat B.V. (hierna ‘Repromat’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor de verkoop en levering van apparatuur. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 Alle offertes en prijsopgaven van Repromat zijn vrijblijvend. Een order/bestelling verbindt Repromat slechts indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.
1.3 Foto’s, tekeningen, illustraties, prijzen en technische kenmerken worden enkel ter inlichting overgemaakt en zijn benaderende aanwijzingen. De verstrekte gegevens binden Repromat niet en kunnen zonder voorafgaandelijk bericht door Repromat worden gewijzigd.

Artikel 2 – Prijs en betalingsvoorwaarden
2.1 Alle prijzen zijn netto, exclusief. B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn in de prijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering en installatie.
2.2 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door Afnemer te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de apparatuur en /of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van Afnemer.
2.3 Betaling van het verschuldigde koopbedrag dient te worden gedaan 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur aangegeven betaaladres.
2.4 Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen, of anderszins hiervoor bepaalde, termijn betaalt is Afnemer van rechtswege in verzuim. Repromat is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,25% per maand, of de wettelijke (handels)rente wanneer deze hoger is. In geval van verzuim van Afnemer is Afnemer voorts aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Repromat. De buitengerechtelijke kosten zijn conform de op dat moment geldende Staffel buitenrechtelijke incassokosten (BIK) en salarissen in rolzaken sector kanton.
2.5 Afnemer kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Repromat.
2.6 Indien Afnemer enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is Repromat voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en heeft Repromat het recht de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 8) en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3 – Levering en risico
3.1 Opgaven van levertijden worden steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient Repromat steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Repromat een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van een levertijd kan Afnemer geen beroep doen op schadevergoeding. Afnemer komt geen beroep op ontbinding toe, behoudens wanneer van Afnemer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij het betreffende deel van de overeenkomst in stand houdt. De eventuele ontbinding is alsdan partieel en raakt enkel dat deel dat strikt noodzakelijk is.
3.2 Levering geschiedt op de plaats van het magazijn van Repromat. Alleen indien dat schriftelijk is overeengekomen zal Repromat de aan Afnemer verkochte apparatuur afleveren of doen afleveren op het door Afnemer aangegeven afleveradres.
3.3 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur, eventuele bijbehorende accessoires, software en gegevens die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op Afnemer over op het moment dat Repromat deze heeft geleverd aan Afnemer.
3.4 Repromat zal de apparatuur verpakken volgens de bij haar geldende maatstaven. Afnemer zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Repromat geleverde producten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften.
3.5 Indien bij aflevering geen aantekening op de pakbon of een proces-verbaal is opgemaakt dan wordt de apparatuur geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd en aanvaard door Afnemer.
3.6 Van een gebrek is sprake indien de apparatuur als gevolg van een niet aan Afnemer toe te rekenen eigenschap niet het genot kan verschaffen dat Afnemer daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten.

Artikel 4 – Aflevering en Installatie
4.1 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal Repromat zorgdragen voor het afleveren, opstellen, afstellen en testen van de apparatuur.
4.2 Indien Repromat voor de aflevering en installatie van apparatuur zorgdraagt, is Afnemer verplicht die maatregelen te treffen of doen treffen zodat de apparatuur op eenvoudige wijze kan worden geleverd en geplaatst en dient Afnemer er voor te zorgen dat de locatie voor plaatsing voldoet aan de specificaties als vermeld in de bij de apparatuur behorende handleiding en/of opgegeven door Repromat.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door Repromat in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Repromat totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Repromat gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
5.2 Door Repromat geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
5.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Repromat veilig te stellen.
5.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Repromat daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.5 De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Repromat ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Repromat gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Repromat bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5.6 Voor het geval Repromat zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Repromat en door Repromat aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Repromat zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 6 – Waarborg en garantie
6.1 Repromat levert producten die in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de koopovereenkomst. Afnemer is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. De geleverde producten zullen bij correct gebruik in overwegende mate beschikken over de functionaliteiten als beschreven in de technische informatie van de betreffende fabrikant ten tijde van de levering en derhalve in overwegende mate functioneren. Voor schade ten gevolge van onjuist gebruikt is Repromat nimmer aansprakelijk.
6.2 Repromat staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde zaken. Om die reden verstrekt Repromat gedurende een jaar (1) na aflevering, zijnde de in ontvangst name van de bestelde goederen door Afnemer, garantie op haar producten die niet verder strekt dan hierna vermeld. Repromat heeft enkel de verplichting, naar haar keuze, de verkochte apparatuur zelf of een door haar gekozen servicebedrijf te laten herstellen of, het gebrekkige onderdeel te vervangen door al of niet nieuwe, stukken. In geval van herstel worden enkel voorrijkosten in rekening gebracht. De bovenvermelde termijn neemt een aanvang op het ogenblik van de levering en wordt niet verlengd door enige reparatie.
6.3 De garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak overwegend vinden in ondeugdelijke installatie door Repromat.
6.4 De garantie verleend op grond van 6.2 van dit artikel vervalt indien het defect niet gemeld werd aan Repromat binnen de 10 werkdagen nadat het werd ontdekt. Een zichtbaar gebrek moet echter binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld aan Repromat. Het indienen van een klacht om welke reden ook, ontslaat Afnemer er niet van stipt te betalen op de vervaldag. Repromat is na ommekomst van 12 maanden na levering niet aansprakelijk ter zake een eventueel door Afnemer geconstateerd gebrek.
6.5 Indien Afnemer tijdig heeft gereclameerd en er is aangetoond dat het geleverde product niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, dan heeft Repromat de keus hetzij de niet deugdelijk geleverde producten te vervangen, hetzij aan Afnemer artikelen ter beschikking te stellen waardoor deze in staat is het herstel zelf uit te voeren. De responsetijd van Repromat bedraagt 3 werkdagen.
6.6 Nadat Repromat een van de in 6.5 van dit artikel genoemde garantieopties heeft geleverd is zij ter zake de op haar rustende garantieverplichtingen gekweten en geen schadevergoeding in de ruimste zin des woords verschuldigd aan Afnemer. De vervangen stukken worden eigendom van Afnemer. Op de onder de garantie geleverde dan wel herstelde producten rust geen aanvullende dan wel hernieuwde garantiebepaling. De garantie loopt te allen tijde af na een periode van 12 maanden na aflevering van het product.
6.7 De garantie vervalt in de volgende gevallen:
(a) indien sprake is geweest van reguliere slijtage, ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van de producten dan wel aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door Afnemer;
(b) bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld of geschikt is of bij overmatig gebruik, alsmede bij het gebruik van materialen welke niet aan de specificaties voldoen dan wel indien het product is gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
(c) indien Afnemer niet tijdig en op correcte wijze zijn klacht kenbaar heeft gemaakt aan Repromat;
(d) voor zover het gebrek veroorzaakt is door op het product van buitenaf inwerkende oorzaken (bijvoorbeeld bliksemschade, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen) waaronder begrepen storingen in telefoonverbindingen, internetverbinding en soortgelijke connecties;
(e) indien door Afnemer geen aankoopfactuur kan worden overgelegd waarop het type en serienummer van het product is vermeld;
(f) indien het product niet is voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer.
6.8 De navolgende producten vallen expliciet niet onder de garantiebepalingen:
(a) verbruiksmaterialen, glasplaten, snoeren en verbindingskabels,
(b) software;
(c) dvd’s;
(d) cd-rom’s;
(e) toners ed.
Voorts garandeert Repromat niet dat een geleverd product vrij is van virussen of fouten, en/of dat gebreken of onderbrekingen in de werkomgeving van Afnemer kunnen worden ontdekt, en/of dat producten functioneren in hardware –en/of softwarecombinaties zoals uitgekozen door Afnemer.
6.9 Indien Afnemer ervoor kiest het onder de garantie vallende product voor herstel naar Repromat te retourneren, gebeurt dit voor eigen rekening en risico en dient het object in de originele onbeschadigde verpakking te zijn verpakt. Repromat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies dan wel beschadiging van de producten gedurende een retourzending.

Artikel 7 – Intellectuele of industriële eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst verkochte en of geleverde apparatuur, programmatuur, of andere materialen zoals documentatie, ontwerpen, analyses, offertes (inclusief voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij Repromat of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend welke recht niet-exclusief zijn en uitsluitend door Afnemer overdraagbaar zijn in het kader van wederverkoop in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
7.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van apparatuur e/of uit programmatuur of andere materialen als hiervoor bedoelt te verwijderen of te wijzigen.
7.3 Het is Afnemer bekend dat, krachtens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen van de Auteurswet 1912, het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst slechts geoorloofd is, indien er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat Afnemer bij het gebruik van de apparatuur zich zal vergewissen van de toelaatbaarheid van het kopiëren van het ter kopiëring aangebodene. Afnemer vrijwaart Repromat tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het, met behulp van de aan Afnemer ter beschikking gestelde apparatuur, gekopieerde werken betreft.

Artikel 8 – Recht van beëindiging
8.1 Repromat heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Afnemer enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet. Onverminderd het recht van Repromat op volledige schadevergoeding, zal Afnemer tenminste aan Repromat verschuldigd zijn een bedrag, gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verschijnen, wanneer de overeenkomst niet zou zijn beëindigd.
8.2 Repromat heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te beëindigen in dien er gerede twijfel bestaat dat Afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen. Gerede twijfel kan onder andere bestaan uit faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke beslaglegging, liquidatie of enig daarmee vergelijkende toestand.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Repromat is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar schuld, dit tot een maximum van euro 100.000,- (zegge één honderdduizend euro) voor materiële schade en euro 10.000,- (zegge tienduizend euro) voor dood of letsel aan personen.
9.2 Afnemer vrijwaart Repromat tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze zich bevindt.
9.3 Repromat is niet aansprakelijk voor schade aan de aan de apparatuur verbonden hardware, software en data.
9.4 Afnemer is niet gerechtigd een vermindering van de overeengekomen prijs te vorderen op de grond dat sprake is van een vermindering van het genot, tenzij die vermindering van het genot een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Repromat bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.
9.5 Behoudens het in artikel 9.1 bepaalde is Repromat niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Afnemer of van derden, welke schade veroorzaakt is of verband houdt met (het gebruik van) de apparatuur, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Repromat bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.
9.6 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Repromat beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Als overmacht aan de kant van Repromat wordt begrepen iedere omstandigheid die Repromat redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) wordt verhinderd. Hieronder zijn mede (maar niet uitsluitend) begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Repromat.
10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van Repromat, is Repromat gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Repromat tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Repromat bevoegd, en aan het einde daarvan is Repromat, verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op de met Repromat gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het “Weens Koopverdrag” is expliciet uitgesloten.
11.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met Repromat gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht. Repromat heeft het recht een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

Artikel 12 – Slotbepalingen
12.1 De gegevens die in de ruimste zin des woords worden verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden onder strikte geheimhouding verwerkt. Partijen zullen deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, niet openbaar maken, behalve aan de eigen medewerkers, toeleveranciers en gemachtigden voor zoverre dit is vereist voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.
12.2 Afspraken buiten deze overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
12.3 Indien er op basis van deze overeenkomst, opvolgende overeenkomsten tussen partijen worden gesloten (bv bestellingen voor levering van verbruiksartikelen en onderdelen) zullen deze algemene koopvoorwaarden ook op de opvolgende overeenkomsten van toepassing zijn, tenzij door partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.
12.4 Bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen ten opzichte van deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen binden Repromat slechts indien deze schriftelijk zijn goedgekeurd door de directie van Repromat of een andere daartoe bevoegde medewerker van Repromat.
12.4 Door ondertekening door Afnemer van de koopovereenkomst wordt deze van kracht, onder ontbindende voorwaarde van het ontbreken van ondertekening door de directie van Repromat of een daartoe bevoegde medewerker van Repromat.
12.5 Onder “een daartoe bevoegde medewerker van Repromat” wordt verstaan een medewerker wiens bevoegdheid dient te blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
12.6 Afnemer zal Repromat direct door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra Afnemer (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Afnemer gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring, als bedoeld in Boek 2, artikel 403 Burgerlijk Wetboek, bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van Repromat, is Repromat in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Afnemer te verlangen. Afnemer is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen.